โครงการแปรรูปสมุนไพร

herb.pngค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ฟรี)

วันที่จัดอบรม 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-16.15 น. ณ สาขาเคมี ตึก 10 ชั้น 2 ห้อง 209 และห้อง 208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรด้านการเกษตรและพืชสมุนไพรที่สำคัญ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงความตื่นตัวของคนไทยในการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำสารสกัดมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เช่น เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผม (แชมพู ครีมนวด) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ (สบู่ ครีมล้างหน้า โลชัน ครีมบำรุงผิว) ประเภทสูดดม (พิมเสนน้ำ ยาหม่อง ยาดม) ประเภทผลิตภัณฑ์กันยุง หรือใช้เป็นส่วนผสมในทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้มีสรรพคุณ และคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ และปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการแปรรูปสมุนไพรดังกล่าว จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ภายในสาขาวิชาเคมีได้เผยแพร่ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับความรู้ทางด้านเทคนิคปฏิบัติการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักและเข้าใจกระบวนการ ในการแปรรูปมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ แก่สังคม
  2. เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ เพิ่มทักษะและพัฒนาตนเองทางการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางสมุนไพรของผู้สนใจทั่วไป
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจทางการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร

จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน