โครงการอบรม "การแปรรูปสมุนไพร" (27 พ.ค. 2555)

herb27052555

ขอเชิญบุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าที่สนใจอบรมโครงการ การแปรรูปสมุนไพร

ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ฟรี)

วันที่จัดอบรม วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ สาขาเคมี ตึก 10 ชั้น 2 ห้อง 209 และห้อง 208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

วิธีการสมัคร ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หรือจนกว่าจะเต็ม

หมายเหตุ การสมัครจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทางสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ

PR-Chemistry  Last Update 04 พ.ค. 2555

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ คลิกที่นี่

หมายเหตุ ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะมาอบรมในวันและเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งกลับมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย
ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ถ้ามาช้าเกินกว่า 10.30 น.ในวันอบรบ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกเอกสารคะ

PR-Chemistry Last Update 19 พ.ค. 2555

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งด้วย โดยการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเหลือง ยาสีฟันสมุนไพร แป้งสมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสมัยปัจจุบันที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พื้นฐานในการแปรรูปสมุนไพร เบื้องต้นสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าที่สนใจการแปรรูปสมุนไพร

กำหนดการจัดงาน

เวลา

กิจกรรม

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน และพิธีเปิด

09.00-10.30 น.

มาตรฐานสมุนไพร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร
การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์

10-30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า

10.45 -12.15 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุด 1

  • น้ำมันเหลือง
  • แชมพูสมุนไพร

12.15 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุด 2

  • ยาดมสมุนไพร
  • ลูกประคบสมุนไพร

14-30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย

14-45-16.15 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุด 3

  • แป้งหอมสมุนไพร
  • ยาสีฟันสูตรสมุนไพร

16.15-16.45 น.

พิธีปิด

หมายเหตุ กำหนดการและปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า