คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการการจัดการความรู้การฝึกงาน (26 มิ.ย. 2555)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 156/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการโครงการ "การจัดการความรู้การฝึกงานของนักศึกษา" วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
Last Update 25 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการพิธีไหว้ครูเคมีและบายศรีสู่ขวัญ (21 มิ.ย. 2555)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 155/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการโครงการ "พิธีไหว้ครูเคมีและบายศรีสู่ขวัญเคมี" วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
Last Update 21 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการเทคนิคการทำครีมและโลชัน (24 มิ.ย. 2555)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 149/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการโครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการทำครีมและโลชัน" วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
Last Update 15 มิ.ย. 55

สำรวจบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Pdfบันทึกข้อความจากสภาคณาจารย์ มทรก สค 144/2555 คลิกที่นี่
ขอสำรวจคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
Last Update 14 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการเสริมความพร้อมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย (28 ถึง 29 กค. 2555)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 145/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการโครงการเสริมสร้างความพร้อมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย วันที่ 28 และ 29 กรกฏาคม 2555 เวลา 07.00-17.30 น.
Last Update 14 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน (17 มิ.ย. 2555)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 143/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการโครงการบริการวิชาการ "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน" วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555
Last Update 14 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 137/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ วันที่ 12 ถึง 15 มิถุนายน 2555 และวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-18.00 น.
Last Update 12 มิ.ย. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตและการจัดทำสื่อการสอน

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 105/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตและการจัดทำสื่อการสอน" วันที่ 23 ถึง 27  พฤษภาคม 2555
Last Update 17 พ.ค. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการการแปรรูปสมุนไพร

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 114/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ "การแปรรูปสมุนไพร" วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555
Last Update 15 พ.ค. 55

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการนิเทศนักศึกษาสาขาเคมี

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 099/2555 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการนิเทศนักศึกษาของสาขาวิชาเคมีประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2555
Last Update 20 เม.ย. 55