ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 2/2555

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 10-209 โดยมีวาระการประชุม คลิกที่นี่
Last update  25 ตุลาคม 2555

บันทึกการประชุมครั้งที่ 2/2555 คลิกที่นี่

PR-Chemistry

ประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 2 สาขาเคมี

tel.pngเรียน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงงาน 2 ทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 10-204 โดยมีวาระการประชุม คลิกที่นี่
Last update  26 กันยายน 2555

PR-Chemistry

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 01.5/2555

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 10-204 โดยมีวาระการประชุม คลิกที่นี่
Last update  25 กันยายน 2555

บันทึกการประชุมครั้งที่ 01.5/2555 คลิกที่นี่

PR-Chemistry

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 01/2555

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 12.15 น. ณ ห้อง 10-204 โดยมีวาระการประชุม คลิกที่นี่
Last update  20 มิถุนายน 2555

บันทึกการประชุมครั้งที่ 1/2555 คลิกที่นี่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

พิธีมอบเกียรติบัตรและประชุมนักศึกษาสาขาเคมี (13 มิ.ย. 55)

telเรียนเชิญ อาจารย์สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาสาขาเคมีทุกชั้นปี

สาขาเคมี มีกำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และนักศึกษาเรียนดีของสาขาวิชาเคมี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม L 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีรายละเอียดของกำหนดการดังนี้

  1. พิธีมอบเกียรติบัตร กรรมการนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
  2. การประชุมนักศึกษา
    1. การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต
    2. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
    3. กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์
    4. การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษา สาขาเคมี

ขอเชิญอาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และโปรดแจ้งให้นักศึกษาเข้าประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
บันทึกข้อความเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

PR-Chemistry Last Update 11 มิ.ย. 2555

ประชุมกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2555 สาขาเคมี

pdfรายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30-18.00 น. ณ บริษัท ARIT จำกัด
คลิกที่นี่
PR-Chemistry Last Update 08 มิ.ย. 2555

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 07/2554

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 10-209 โดยมีวาระการประชุม ประชุมเกรด 2/2554, มคอ. 2, นิเทศนักศึกษาฝึกงาน Last update  28 มีนาคม 2555

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7 คลิกที่นี่ Last update 4 เมษายน 2555

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 06.5/2554

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง 10-204  Last update 01 มี.ค. 2555

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6.5 คลิกที่นี่ Last update 06 มี.ค. 2555

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 06/2554

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 10-204 โดยมีวาระการประชุม การจัดตารางสอบกลางภาค 2/2554 Last update 20 ธ.ค. 2554

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6 คลิกที่นี่ Last update 26 ธ.ค. 2554

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

ประชุมสาขาเคมี ครั้งที่ 05/2554

tel.pngเรียน อาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน

เนื่องด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเคมีเชิญคณาจารย์สาขาวิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 16.15 น. ณ ห้อง 10-204 โดยมีวาระการประชุม คลิกที่นี่ Last update 13 ธ.ค. 2554

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5 คลิกที่นี่ Last update 16 ธ.ค. 2554

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี